تجهیزات ابزار آزما

کنترل پیشرفته، گوی معلق (SB-100)• امکان کنترل موقعیت گوی معلق
• پیاده سازی کنترل کننده PI ،PD ،P و PID
• پیاده سازی روش های کنترلی حلقه باز و حلقه بسته
• قابلیت اتصال به کامپیوتر
• مانیتورینگ نرم افزار محور با استفاده از کازت DAQ
• ثبت نتایج در کامپیوتر
• نرم افزار اختصاصی
• امکان اعمال اغتشاش و عدم قطعیت به سیستم

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۶۷۹B