تجهیزات ابزار آزما

  • فارسی

اخذ مجوز واحد فناوراخذ مجوز واحد فناور از پارک علم و فناوری خراسان


مجوز واحد فناور شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما در زمینه تخصصی طراحی و تولید تجهیزات آمایشگاهی واتوماسیون صنعتی از پارک علم و فناوری خراسان دریافت گردید.
 


تاریخ: دفعات بازدید: 68 بازدید