تجهیزات ابزار آزما

  • فارسی

بازدید ریاست محترم حوزه شمالشرق مشهد بانک ملی از شرکتبازدید جناب آقای سید رضا جلالی فر ریاست محترم حوزه شمالشرق بانک ملی مشهد و هیات همراه از شرکت تجهیزات ابزارآزما


با توجه به تنوع و حجم قراردادهای شرکت با سازمان های مختلف در سه ماه اول سال جاری جناب آقای سید رضا جلالی فرریاست محترم حوزه شمالشرق بانک ملی مشهد به همراه ریاست محترم شعبه چهارراه حجت و هیات همراه در تاریخ 1399/04/18 از قسمت های مختلف شرکت بازدید نمودند. در جلسه برگزار شده هیات مدعو و مدیران شرکت همکاری بیشتر بانک و شرکت در دستور کار طرفین قرار گرفت. 


تاریخ: 1399/4/18 دفعات بازدید: 61 بازدید