• فارسی

آموزنده PLC LOGO ، مدل پایه - AI-101

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده 300 -   PLC S7 - AI-104

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده PLC LG ، مدل پایه   - AI-105

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده پیشرفته 300 -  PLC S - AI-106

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده شبکه صنعتی با 300 - PLC S7 - AI-108

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل کامپیوتری   - AI-109

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مانیتورینگ صنعتی، مدل پایه   - AI-110

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ابزار دقیق، مدل پایه - AI-113

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ابزار دقیق، مدل تکمیلی - AI-114

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل درایوهای صنعتی - AI-117

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس