• فارسی

آموزنده مدارهای مجتمع   - AE-100

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای تکنیک پالس - AE-101

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای الکترونیک 1   - AE-102

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای الکترونیک 2 - AE-103

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای الکترونیک 3   - AE-104

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای الکترونیکی - AE-105

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی - AE-106

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای منطقی   - DL-101

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده سیستم‌های دیجیتال1 - DL-102

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده میکروکنترلر AVR مدل - DL-103

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده میکروکنترلر AVR مدل - DL-104

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده میکروکنترلر PIC مدل 105 - DL-105

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده سیستم های دیجیتال 2 - DL-106

دو کاربره چهار کاربره


آموزنده پردازش سیگنال‌های دیجیتال DSP - DL-107

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس