• فارسی

آموزنده الکترونیک صنعتی، مدل تکمیلی - IE-101

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده الکترونیک صنعتی، مدل پیشرفته - IE-102

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل پیشرفته موتور - IE-103

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده یکسوساز - IE-104

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مبدل DC به  DC - IE-105

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده اینورتر و کنترل   V/f - IE-106

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده سیکل وکانورتر - IE-107

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده الکترونیک صنعتی با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری - IE-110

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab نرم افزار محور دستورکار دانشجو


ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان - IE-67

دو کاربره اتصال به نرم افزار matlab نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس