• فارسی

آموزنده تولید برق خورشیدی - RE-100

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده شبیه ساز تولید برق بادی - RE-101

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده شبیه ساز تولید برق بادی پیشرفته - RE-102

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده شبیه ساز تولید برق بادی و خورشیدی - RE-103

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده تولید برق پیل سوختی - RE-104

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده انرژی های نو، شبیه ساز پیل سوختی، خورشیدی و بادی - RE-105

دو کاربره اتصال به نرم افزار matlab نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس