• فارسی

آموزنده کارگاه تاسیسات الکتریکی - WW-102

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کارگاه سرکابل و مفصل - WW-101آموزنده کارگاه سیم پیچی - WW-100

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدار فرمان - CO-100

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس