• فارسی

آموزنده خانه هوشمند پایه - SH-100

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده خانه هوشمند پیشرفته - SH-101

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس