• فارسی

آموزنده بررسی سیستم‌های قدرت 1 - PSA-100

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده بررسی سیستم‌های قدرت، مدل پایه - PSA-101

چهار کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده بررسی سیستم‌های قدرت، مدل تکمیلی - PSA-102

چهار کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده بررسی سیستم‌های قدرت، مدل پیشرفته - PSA-103

چهار کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده بررسی سیستم‌های قدرت پیشرفته - PSA-104

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده تحلیل سیستم‌های انرژی - PSA-105

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس