• فارسی

آموزنده ماشین القایی - MC-100

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ترانس - MC-101

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین الکتریکی 1 - MC-102

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین سنکرون - MC-103

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده درایو ماشین القایی - MC-104

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین پیشرفته - MC-105

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشینهای الکتریکی AC - MC-106

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین مخصوص - MC-107

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین های الکتریکی با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری - MC-110

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدار گسترده ماشین DC - MC-111

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدار گسترده ماشین AC - MC-112

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس