• فارسی

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی از راه دور - MC-R

چهار کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab نرم افزار محور دستورکار دانشجو