• فارسی

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی مجازی - MC-V

چهار کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab نرم افزار محور دستورکار دانشجو