• فارسی

آموزنده آزمایشگاه مخابرات آنالوگ و دیجیتال   - TC-105آموزنده مخابرات  AM/FM - TC-103

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای مخابراتی دیجیتال - TC-102آموزنده مدارهای مخابراتی آنالوگ - TC-101

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس