• فارسی

آموزنده کنترل خطی آنالوگ - DC-100

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل دیجیتال ماژولار - DC-101

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل آنالوگ و دیجیتال سروو موتور - DC-102

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


ماژول مانیتورینگ و کنترل نرم افزاری - DC-65

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس