• فارسی

آموزنده کنترل دما - IC-100

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل فشار - IC-101آموزنده کنترل سطح و دبی - IC-102آموزنده کنترل سرعت موتور - IC-103آموزنده کنترل کننده منطقی برنامه پذیر - IC-104

دو کاربره اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


شبیه ساز چراغ راهنمایی - AI-92

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


شبیه ساز آسانسور - AI-91

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


شبیه ساز کنترل دما - IC-90

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


شبیه ساز کنترل سطح - IC-91

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو