• فارسی

ربات مسیر یاب پیشرفته - RO-100

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


آموزنده شناسایی سیستم - SI-100

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


آموزنده گوی معلق - SB-100

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


آموزنده پاندول معکوس - IP-101

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview دستورکار دانشجو