FA
سبد خرید 0

معرفی

شــرکت دانــش بنیــان تجهیــزات ابــزار آزمــا در ســال 1387 تأســیس گردیــد و هــم اکنــون یکــی از معتبرتریــن شــرکت‌های طــراح و تولیدکننـده تجهیـزات آموزشـی-آزمایشـگاهی، شـبیه سـازهـا و تجهیـزات صنعتـی سفارشـی حـوزه بـرق و الکترونیـک مـی‌باشـد. تجهیـز بیـش از  60 دانشـگاه و مرکـز آموزشـی معتبـر و مراکـز بـزرگ صنعتـی چون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و ... توسـط ایـن شـرکت صـورت پذیرفتـه اسـت. ایـن شـرکت بـا بهـره گیـری از متخصصـان حـوزه بـرق و الکترونیـک در حـوزه‌هـای طراحی و ساخت ذیل فعالیـت مـی‌نمایـد:

1- تجهیزات آموزشی-آزمایشگاهی

2- تجهیزات تست، تشخیص عیب و کنترل کیفیت

3- تجهیزات اندازه‌گیری پیشرفته

4- برد الکترونیکی و تابلو برق صنعتی

5- پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی

این شـرکت مفتخـر بـه دریافـت عناویـن و جوایـز متعـددی در سـطح ملـی و منطقـه‌ای، از جملـه کسـب عنـوان دانـش بنیـان، واحـد فنـاور پـارک علـم و فنـاوری، کارآفریـن برتـر دانشـگاهی و برگزیـده جشـنواره ملـی علـم تـا عمـل مـی باشـد.

1- تجهیزات آموزشی-آزمایشگاهی

کلیه تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی شرکت براساس سرفصل‌های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستورکارهای مدون می‌باشد. امکان طراحی و ساخت سفارشی، طراحی ماژولاراز دیگر ویژگی‌های این تجهیزات می‌باشند. همچنین دستگاه ها در سه نوع فیزیکی، مجازی و از راه دور تولید می شوند.2- تجهیزات تست، تشخیص عیب و کنترل کیفیت

با تکیه بر توان بالای فنی-مهندسی موجود در شرکت، طراحی و ساخت دستگاه های تست و کنترل کیفیت برای تجهیزات مختلف به صورت سفارشی در واحد تحقیق و توسعه شرکت صورت می گیرد. در ادامه چند نمونه دستگاه تست ساخته شده ارائه شده اند.


3- تجهیزات اندازه گیری پیشرفته

دستگاه های اندازه گیر تابلویی با ابعاد استاندارد 96 در 96 میلی متر در مدل های مختلف و متنوع توسط شرکت در واحد اندازه گیرهای صنعتی طراحی و تولید می شوند. چند نمونه محصول در ادامه نشان داده شده است.4- برد الکترونیکی و تابلو برق صنعتی

طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی پیشرفته و تابلوبرق های دستگاه های صنعتی یکی از فعالیت های شرکت است. در ادامه چند نمونه پروژه ارائه شده است.
5- پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی


با توجه به توان فنی بالا مجموعه در کنار تجارب انجام پروژه‌های متعدد تحقیقاتی، شرکت از سال 1395 اقدام به راه اندازی واحد مستقل تحقیق و توسعه نموده است. در این واحد عملیات مربوط به طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های سفارشی صورت می‌گیرد. شرکت تجهیزات ابزار آزما با تکیه بر دانش اعضاء هیئت علمی مرتبط و نیز با تکیه بر تخصص مهندسان با تجربه مرتبط، با سابقه فعالیت 13 ساله در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت و منابع تغذیه توانایی علمی، فنی و اجرایی انواع مختلف پروژه‌های پژوهشی و نمونه‌سازی مرتبط با مهندسی برق را دارا می‌باشد.